ZWYCIĘSTWO JEST KONSEKWENCJĄ
Regulamin klubu
Logo

 

Regulamin sekcji piłki nożnej UKS „Górnik” Libiąż
§1 Klub
1. Uczniowski Klub Sportowy „Górnik” Libiąż prowadzi zajęcia piłkarskie, których celami są m.in. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego trybu życia oraz nauczanie i doskonalenie elementów piłki nożnej.
2. Organem zarządzającym i decyzyjnym w Klubie jest Zarząd powołany przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, a podstawą funkcjonowania Klubu jest statut oraz niniejszy Regulamin.


§2 Udział w zajęciach
1. Realizacja zajęć treningowych odbywa się w poszczególnych grupach treningowych, złożonych z wychowanków w podobnym wieku. Grupy treningowe są tworzone w oparciu o wiek i zaawansowanie piłkarskie dzieci, a wychowankowie mogą być decyzją trenera i po akceptacji koordynatora przesunięci do innej grupy np. z powodu postępów w rozwoju piłkarskim.
2. Utworzenie poszczególnej liczby grup treningowych uzależnione jest od ilości chętnych w danym roczniku. UKS zastrzega sobie także możliwość rezygnacji z prowadzenia danej grupy treningowej w dowolnym momencie w przypadku niewystarczającej liczby wychowanków.
3. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z ustalonym przez trenera harmonogramem zajęć, który jest publikowany na stronie internetowej. Zajęcia mogą zostać odwołane, jeżeli na dzień ustalonego z góry treningu przypada święto ustawowo wolne od pracy, albo też załamanie pogody nie pozwala na ich przeprowadzenie (burza, ulewny deszcz, zalane boiska itp.), a także z przyczyn zdarzeń losowych, o czym trener jest zobligowany niezwłocznie poinformować rodziców poprzez wpis w planie treningowym lub wiadomość telefoniczną (sms).
3. Każdy z uczestników zajęć ma prawo do udziału w treningach i zajęciach sportowych odbywających się w atmosferze koleżeństwa i wzajemnego szacunku oraz do korzystania z boisk i sprzętu sportowego należącego do Klubu. Do udziału w meczach oraz turniejach każdorazowo uprawnieni są zawodnicy wytypowani przez trenera. Zastrzega się możliwość niedopuszczenia zawodnika do meczu, rozgrywek ligowych lub turniejów ze względu na: zbyt niski poziom wyszkolenia, niską frekwencji na treningach, słabe wyniki w nauce lub niestosowne zachowanie w szkole lub podczas zajęć treningowych.
4. Uczestnicy zajęć na ich czas pozostają pod opieką wykwalifikowanego trenera/instruktora wobec czego są obowiązani do wykonywania poleceń podczas treningu/meczu, a także tuż przed i po nim. Przed wejściem do szatni lub na boisko oraz tuż po opuszczeniu szatni lub boiska odpowiedzialność za dzieci biorą rodzice/opiekunowie.
5. Uczestnicy zajęć treningowych zobowiązani są do przybycia na miejsce zbiórki minimum na 15 minut przed rozpoczęciem treningu, celem przebrania się i należytego przygotowania do zajęć. Po zajęciach rodzice/opiekunowie zobowiązani są czekać na swoje dziecko w momencie zakończenia treningu, czyli – zależnie od grupy wiekowej - po upływie 1 godziny lub 1,5 godziny od momentu rozpoczęcia zajęć (nie dotyczy zawodników starszych, którzy za zgodą rodziców/opiekunów sami wracają do domu).
6. Uczestnicy zajęć oraz meczów są zobowiązani do okazania szacunku wobec swoich kolegów, zawodników drużyny przeciwnej oraz trenerów i kibiców w trakcie treningów, meczów i poza nimi.
7. Zawodnicy UKS zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Młodego Piłkarza (załącznik nr 1), który jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
8. Zawodnicy są zobowiązani do utrzymywania porządku w szatniach i na boiskach oraz sprzątania po sobie (butelki, trawa z obuwia, stroje itp.). Ponadto UKS nie bierze odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w szatni, autobusie czy na obiektach sportowych.
9. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do klubu jako zawodnik zobowiązana jest do złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do klubu i czynnego uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych za zgodą rodziców/opiekunów prawnych (druk należy pobrać u trenera).
10. Zapisując dziecko na zajęcia treningowe rodzic/opiekun deklaruje, że dziecko jest zdrowe i zdolne do zajęć ruchowych. Starsze dzieci biorące udział w rozgrywkach ligowych zobowiązane są do regularnego wykonywania badań lekarskich w przychodni medycyny sportowej (co pół roku). Dostarczenie do trenera podbitej karty zdrowia należy do obowiązków rodzica/opiekuna, a brak karty skutkował będzie niemożliwością wzięcia udziału dziecka w rozgrywkach.
11. Dzieci biorące udział w zajęciach treningowych nie są ubezpieczone, gdyż posiadają całodobowe ubezpieczenie wykupione w szkołach. Każdy z rodziców/opiekunów ma możliwość za pośrednictwem klubu ubezpieczyć dodatkowo dziecko dedykowanym ubezpieczeniem sportowym, które znajduje się w ofercie Klubu (informację pozyskać można na stronie internetowej).
12. Zapis dziecka na zajęcia (karta zgłoszeniowa) jest równoznaczny ze złożeniem deklaracji członkowskiej w Uczniowskim Klubie Sportowym „Górnik” Libiąż przez zawodnika.
13. Wychowankowie biorący udział w rozgrywkach ligowych zobowiązani są wraz z rodzicami/opiekunami do podpisania Oświadczenia Amatora stanowiącego Załącznik do uchwały nr VIII/98 z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie deklaracji etyki zawodników o statusie amatora. Oświadczenie takie zostanie każdorazowo przekazane przez trenera lub przedstawiciela Zarządu po osiągnięciu przez zawodnika wymaganego wieku.
14. Wszystkich wychowanków Klubu obowiązuje kategoryczny zakaz reprezentowania barw innego klubu lub stowarzyszenia w treningach, meczach, turniejach lub sparingach bez pisemnej zgody Zarządu UKS. Zawodnik chcący wziąć udział w testach lub meczu/treningu/turnieju w barwach innego klubu musi sam lub poprzez rodziców/opiekunów złożyć pisemny, e-mailowy lub telefoniczny wniosek o zgodę do Zarządu UKS. Jednocześnie z identycznym wnioskiem o zgodę na przyjęcie/testowanie zawodnika wystąpić powinien drogą oficjalną Klub, do którego udać ma się zawodnik (pismo lub e-mail). Nie respektowanie powyższego zapisu skutkować może zawieszeniem zawodnika lub inną karą zgodnie z taryfikatorem zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
15. Zawodnik, który chce zmienić barwy klubowe jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do Zarządu Klubu oraz stosowanie się do przepisów PZPN, w ramach których może dojść do transferu czasowego lub definitywnego.


§3 Rodzice i opiekunowie
1. Wszelkie sprawy organizacyjne, ogłoszenia i informacje podawane są do wiadomości rodziców/opiekunów za pośrednictwem strony internetowej www.gorniklibiaz.pl (w aktualnościach). Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z aktualnymi informacjami, które poprzez opublikowanie na stronie traktuje się jako przekazane do wiadomości adresatów.
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do pozostawania w kontakcie z trenerem prowadzącym zajęcia, celem wymiany poglądów dot. nauki, zachowania i postępów dziecka. Proszeni są także o informowanie trenera o istotnych rzeczach związanych z rozwojem dziecka (kłopoty zdrowotne, problemy w szkole, problemy wychowawcze itp.).
3. Obowiązuje zakaz przebywania rodziców/opiekunów oraz innych osób postronnych w bezpośrednim sąsiedztwie boiska lub na nim w trakcie meczu i treningu. Celem zapewnienia dzieciom komfortu i nieskrępowania podczas zajęć - rodziców/opiekunów zapraszamy na trybuny, a w przypadku ich braku do ustawienia się w stosownej odległości od boiska. Wnioskujemy także o unikanie zbędnych komentarzy czy podpowiedzi do dzieci w trakcie meczów i treningów w myśl zasady „szkolenie pozostawiamy wykwalifikowanym trenerom”.
4. Rodziców/opiekunów i inne osoby postronne obowiązuje nakaz godnego i kulturalnego zachowania podczas meczów i treningów z udziałem wychowanków UKS. Uczymy dzieci szacunku do przeciwnika, sędziego i kibiców, wymagając tego samego od dorosłych. W przypadku niekulturalnego lub niestosownego zachowania któregoś z rodziców/opiekunów lub jakiejkolwiek innej osoby postronnej, trener prowadzący ma prawo zakończyć zajęcia lub mecz w trybie natychmiastowym.
5. Rodziców i opiekunów obowiązuje zakaz wejścia do szatni drużyny bez zgody trenera. Uczymy dzieci samodzielności, a ponadto w szatni często odbywa się część wprowadzająca treningu lub odprawa przedmeczowa. Wyjątek stanowią najmłodsze dzieci, które mogą potrzebować pomocy przy ubieraniu się (tutaj rodzice mogą pomagać).
6. Rodzice/opiekunowie przyjmują do wiadomości system kar i upomnień zgodny z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, który może zostać zastosowany w razie niewłaściwego zachowania wychowanków. Kary na zawodnika nakłada trener bądź Zarząd Klubu. Od nałożonej na zawodnika kary przysługuje pisemne odwołanie do Zarządu w terminie do 7 dni od daty nałożenia kary.
7. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego dziecka na potrzeby promocji UKS tj. publikację zdjęć i filmów z zajęć, turniejów, zawodów oraz obozów sportowych, a także innych wydarzeń organizowanych przez UKS lub w których UKS bierze udział. Cofnięcie tej zgody wymaga pisemnego wniosku rodzica/opiekuna skierowanego do Zarządu Klubu.
8. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz swoich w celach związanych z działalnością statutową UKS, prowadzeniem i ewidencjonowaniem zajęć, monitorowaniem zawodników.


§4 Opłaty za zajęcia
1. Udział w zajęciach organizowanych przez UKS jest płatny zgodnie z uchwałą Zarządu oraz informacją opublikowaną na stronie internetowej. Każdemu nowemu zawodnikowi przysługuje mimo to bezpłatny udział w 2 zajęciach próbnych (celem ostatecznego zdecydowania o ewentualnym zapisie).
2. Wysokość opłat uzależniona jest od grupy wiekowej wychowanków i jest związana z ilością zajęć, jakie przypadają na dany tydzień/miesiąc. Dla osób z rodzin o trudnej sytuacji materialnej Zarząd Klubu może zwolnić całkowicie dziecko z opłaty na wniosek rodziców/opiekunów lub bliskich. Ponadto zapisując drugie dziecko do Klubu przysługuje ulga 50% w opłatach, a trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny bierze udział w zajęciach za darmo.
3. Opłat za zajęcia należy dokonywać do 15 dnia miesiąca, za który jest dokonywana opłata (np. do 15 stycznia za styczeń). Wpłaty należy kierować na subkonta odpowiadające rocznikom urodzenia poszczególnych dzieci.
4. Nieobecność wychowanka na zajęciach nie skutkuje zwrotem ani obniżeniem wysokości opłaty za zajęcia. Zapisanie ucznia na zajęcia jest rezerwacją dla niego miejsca w danej grupie, miejsca treningowego (boiska lub sali) i czasu osoby prowadzącej zajęcia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której z wyprzedzeniem rodzic/opiekun informuje, że dziecka nie będzie przez minimum 1 miesiąc (np. z powodu wyjazdu, przewidzianego zabiegu, poważniejszej kontuzji itp). Wówczas za usprawiedliwiony wcześniej pełny okres miesiąca lub jego wielokrotności przysługuje zwolnienie z opłaty.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach podczas sezonu sportowego należy uregulować opłatę za pełny miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja. Za datę rezygnacji uznaje się osobiste lub telefoniczne zawiadomienie osoby prowadzącej zajęcia (trenera) przez rodziców/ opiekunów wychowanka.
6. Nieuregulowanie opłaty za zajęcia w terminie skutkować może skreśleniem zawodnika z zajęć lub inną karą ujętą w taryfikatorze. Może to nastąpić za zaległości wynoszące równowartość dwóch i więcej miesięcy. Skreślenie z zajęć nie zwalnia rodziców/ opiekunów z uregulowania zaległego czesnego.
7. UKS zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat za zajęcia o czym ma obowiązek poinformować rodziców/opiekunów z minimum miesięcznym wyprzedzeniem poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej Klubu.
8. Oprócz stałych opłat za udział w zajęciach treningowych rodzice/opiekunowie zobowiązani są do okresowego zakupu jednolitego stroju treningowego oraz dresu klubowego dla dziecka, wg modelu i kolorystyki klubowej zaproponowanej przez Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerem danej grupy treningowej.

§5 Postanowienia końcowe
1. Każdy z rodziców/opiekunów, a także wychowanków UKS ma prawo do złożenia dowolnego pisemnego wniosku/skargi związanej z funkcjonowaniem Klubu, które to pismo Zarząd ma obowiązek rozpatrzyć i odpowiedzieć na nie w terminie 14 dni (w formie papierowej lub mailowej).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Zarząd Klubu.
3. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Klubu i wchodzi w życie z dniem 27.03.2017r.
4. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Klubu i wpisania ich na stronie internetowej w zakładce STREFA RODZICA I ZAWODNIKA / Regulamin Klubu. 


Zarząd UKS „Górnik” Libiąż------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU:
Załącznik nr 1 – Kodeks Młodego Piłkarz


Zawodnik ma obowiązek do:
1. Godnego reprezentowania Klubu podczas rozgrywek i innych wydarzeń.
2. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych, zawodach sportowych i zgrupowaniach szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera, kierownictwo sekcji lub władze klubu.
3. Przychodzenia na zajęcia treningowe 15 min. przed ich rozpoczęciem.
4. Osobistego telefonicznego poinformowania trenera lub kierownika o swojej nieobecności na treningu oraz zawodach na które został wyznaczony (w przypadku zawodów najpóźniej do 24 h przed ich rozpoczęciem oraz usprawiedliwienie tej nieobecności na pierwszym treningu po zawodach na którym zawodnik się stawi).
5. Przestrzegania regulaminów sportowych i zasad sportowej rywalizacji (Fair-Play),
6. Godnego zachowywania się oraz przestrzegania dyscypliny i posłuszeństwa wobec trenerów, instruktorów oraz pozostałych osób biorących czynny udział w procesie szkoleniowym.
7. Dbałości o powierzony sprzęt sportowy.
8. Prowadzenia higienicznego i sportowego trybu życia.
9. Troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań lekarskich.
10. Tworzenia w zespole dobrej atmosfery, zdrowej sportowej rywalizacji.
11. Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności oraz osiągania jak najlepszych wyników sportowych.
12. Dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,.
13. Terminowego opłacania składki członkowskiej (do 15 dnia każdego miesiąca).
14. Zakupu stroju treningowego i dresu na własność i uczestnictwa w zajęciach/wyjazdach w tym stroju.
15. Poinformowania Klubu i oczekiwania na zgodę Zarządu w przypadku chęci podjęcia testów, treningów lub meczu w innym klubie lub stowarzyszeniu piłki nożnej.


Za niewłaściwe zachowanie zawodnika lub nieprzestrzeganie Regulaminu Klubu oraz Kodeksu Młodego Piłkarza możliwe jest nałożenie następujących kar przez Trenera lub Zarząd Klubu:
a) Upomnienie ustne trenera,
b) Wydalenie z treningu przez trenera,
c) Upomnienie na piśmie,
d) Zawieszenie udziału w zawodach mistrzowskich na czas określony,
e) Zawieszenie w treningach na ustalony okres,
f) Wydalenie z Klubu.

 

------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie do treningu
Punktualność – Nigdy nie spóźniaj się na trening
Higiena - Dbaj o swój sprzęt sportowy, pamiętaj aby zawsze był czysty
Odżywianie - Nie jedz obfitych posiłków tuż przed treningiem, aby nie być ociężałym i uniknąć kłopotów żołądkowych
Poszanowanie - Dbaj o sprzęt sportowy, który jest dobrem wspólnym drużyny i klubu (szatnie, stroje, przyrządy treningowe)
Zachowanie - W czasie treningu zachowuj się tak jak przystało na prawdziwego piłkarza, słuchaj poleceń trenera i staraj się je jak najlepiej wykonywać
Szacunek - Szanuj trenera oraz swoich kolegów z zespołu, a także zawodników drużyny przeciwnej
Motywacja - Motywuj się do zajęć i pokaż, że zależy Ci na tym, aby zostać dobrym piłkarzem
Szkoła - Pamiętaj, że nauka w szkole również pomaga w treningu piłkarskim. Im lepiej będziesz się uczył, tym lepiej poradzisz sobie w myśleniu na boisku piłkarskimTrening piłkarski - 10 najważniejszych reguł w podejściu do treningu:
1. Pamiętaj, że piłka nożna to gra zespołowa i polega na współpracy całej drużyny.
2. Na boisku bądź zawsze w ruchu, startuj do piłki, nie czekaj aż sama do Ciebie dotrze. Bądź zawsze przygotowany!
3. Wybieraj właściwą nogę do przyjęcia lub uderzenia piłki, bez względu na to którą nogą lepiej sobie radzisz.
4. Wybiegaj na pozycję i pokazuj się partnerom z drużyny, bo jest to znak, że chcesz otrzymać piłkę.
5. Jeżeli kolega jest lepiej ustawiony podaj mu piłkę.
6. Piłka to Twój przyjaciel, nie wybijaj jej niepotrzebnie, ale staraj się opanować i kontrolować.
7. Pamiętaj o zasadzie 3xP przyjmij – popatrz – podaj.
8. Nigdy nie mów że jesteś od kogoś lepszy i nie przechwalaj się. Jeżeli uważasz, że jesteś dobry, to pokaż to na boisku.
9. Pamiętaj - trenujesz dla samego siebie, więc staraj się rozwijać swój talent jak najlepiej na treningach ale i poza boiskiem.
10. Trening to czas kiedy musisz skupić się na poleceniach trenera i jak najlepszym ich wykonywaniu. Zapomnij w tym czasie o innych rzeczach.


Zarząd UKS „Górnik” Libiąż

 

 

3.jpg


RABATOWA KARTA KLUBOWA - czyli Twoja klubowa karta zakupowa!!

Regulamin korzystania z RABATOWEJ KARTY KLUBOWEJ 

1. Rabatowe Karty Klubowe (RKK) to karty, które otrzymują wszyscy wychowankowie UKS Górnik Libiąż w związku z uruchomieniem Sklepu Partnerskiego na mocy współpracy pomiędzy UKS Górnik Libiąż a sklepami Fashion & Sport.
2. Karty Klubowe rozdysponowane zostaną przez trenerów lub Zarząd Klubu w poszczególnych grupach treningowych. Po otrzymaniu karty należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem wychowanka Klubu.
3. RKK dają możliwość otrzymania rabatów przy zakupie sprzętu sportowego, odzieży i akcesoriów piłkarskich w wysokości 10% od cen sklepowych, oraz 7% na pozostałe artykuły dostępne w sklepie (nie dotyczy towarów wcześniej przecenionych).
4. Karty upoważniają do dokonania zakupów z w/w rabatem przez aktualnych zawodników UKS Górnik Libiąż oraz ich rodziny, a także przez pracowników i trenerów Klubu oraz ich rodziny.
5. Rabaty będą uwzględniane po okazaniu Rabatowej Karty Klubowej.
6. Karty są honorowane w sklepach Fashion & Sport znajdujących się w Libiążu, ul. Słowackiego 6D (osiedle Flagówka - pawilon przy SP4) oraz w Chrzanowie, ul. Mieszka I 9C